Kabinetsbesluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

Moontan

Moderator
Medewerker
De voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum 13 november 2020
Betreft Kabinetsbesluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

Geachte voorzitter, Door de ontwikkelingen rond COVID-19 en de grote druk op de zorg en handhaving is dit jaar door verschillende partijen de oproep gedaan om tijdens deze jaarwisseling het afsteken van vuurwerk eenmalig te verbieden. Zowel de voorzitters van de veiligheidsregio’s, de SEH-artsen, vertegenwoordigers uit de zorg en hulpverlening, als de politie en de politie- en boabonden hebben zich uitgesproken voor het dit jaar beperken van de verkoop en het afsteken van eindejaarsvuurwerk. Ook in uw Kamer is de wens geuit om deze druk voor de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen en de handhavers op straat niet nog meer op te laten lopen tijdens de jaarwisseling.

Op verzoek van uw Kamer heeft het kabinet zich gebogen over de (juridische) mogelijkheden voor een tijdelijk verbod voor het verkopen en afsteken van vuurwerk en over de gevolgen voor de vuurwerkbranche. Tijdens het notaoverleg van 3 november jl. is aan uw Kamer toegezegd dat het kabinet spoedig met een standpunt over deze kwestie zou komen. Met deze brief, mede namens de minister van VWS en de minister voor MZS, wordt aan die toezegging voldaan. Het kabinet geeft met deze brief mede gehoor aan de wens van de betrokken partijen om tijdig duidelijkheid te hebben. Het kabinet buigt zich in het kader van COVID-19 breder over de mogelijkheden en de maatregelen rond de feestdagen en komt daar in een aparte brief op terug.

Kabinet besluit tot tijdelijk vuurwerkverbod

Het kabinet heeft in relatie tot COVID-19 en het beslag op de zorgcapaciteit besloten om te komen tot een eenmalig en tijdelijk vuurwerkverbod voor eindejaarsvuurwerk tijdens de komende jaarwisseling. Het betekent dat eenmalig het verkopen en afsteken van eindejaarsvuurwerk tijdens oud en nieuw is verboden. Het wijzigen van landelijke regels rond vuurwerk in verband met COVID-19 vergt tijdige aanpassing in bestaande wet- en regelgeving. Door nu een besluit te nemen over een tijdelijk vuurwerkverbod, wil het kabinet eraan bijdragen dat de druk op de zorg en de handhaving tijdens de jaarwisseling niet nog verder oploopt. Afgelopen jaar zijn op 31 december en 1 januari 385 mensen op de eerste hulp (SEH) geweest en ongeveer 900 bij een huisartsenpost (HAP), totaal 1300 bezoeken aan een arts.

Tegemoetkoming voor de branche

Voor individuele ondernemers en verkopers betekent een vuurwerkverbod een omzetdaling. Daarbij is de branche gewend om al vroeg in het jaar voorraden in te kopen, terwijl zij het nu niet kunnen afzetten in de markt. Daarom verbindt het kabinet aan het tijdelijke vuurwerkverbod een vergoeding voor de branche. Zij kunnen voor een tegemoetkoming in deze omzetdaling aanspraak maken op de algemene steunmaatregelen in het kader van COVID-19: de TVL en de NOW. Daarnaast komt het kabinet met een tegemoetkoming in de kosten die voortkomen uit dit verbod, zoals (extra) kosten voor veilige opslag en transport, voor de branche. De verdere invulling van de regeling en de kostenvergoedingen worden nader uitgewerkt, waarbij ook rekening zal worden gehouden met het specifieke karakter van de sector, te weten dat de verkoop van dit vuurwerk slechts gedurende drie dagen per jaar mag plaatsvinden. Het kabinet stelt voor maatregelen voor de branche ca. 40 miljoen beschikbaar.

We gaan er vanuit dat de branche na publicatie van deze brief al lopende bestellingen waar mogelijk annuleert en oplossingen organiseert om de hoeveelheid vuurwerk dat in omloop komt in Nederland te beperken. Goed is hierbij op te merken dat de voorraad op basis van de geldende regelgeving net als in andere jaren altijd veilig moet worden opgeslagen of op veilige wijze moet worden getransporteerd naar een opslaglocatie, ook voor en na de periode rond de jaarwisseling. Veel importeurs beschikken naast opslaglocaties in Nederland ook over opslaglocaties in Duitsland. Vanzelfsprekend zal er snel in overleg worden getreden met de sector .

Fop- en schertsvuurwerk (zoals sterretjes) wordt niet verboden
In de Europese Pyrorichtlijn is vastgelegd dat lidstaten omwille van openbare orde, gezondheid of veiligheid het gebruik en/of de verkoop van vuurwerk kunnen verbieden voor de categorieën vuurwerk F2 en F3. F1 vuurwerk kan niet door lidstaten worden ingeperkt: dit soort licht vuurwerk mag, wegens het geringe veiligheidsrisico, het hele jaar door worden verkocht en afgestoken (door personen vanaf 12 jaar). Het kabinet kan F1 vuurwerk dan ook niet verder inperken dan wel verbieden. Het verbod geldt dus niet voor het zogeheten fop- en schertsvuurwerk, zoals sterretjes, trektouwtjes, sierfonteintjes of knalerwten. Een structureel verbod op het verkopen en afsteken van F3 vuurwerk gold al voor de aankomende jaarwisseling.

Wet- en regelgeving
Zoals hierboven aangegeven vraagt het eenmalige, tijdelijke vuurwerkverbod aanpassing van de regels. Een tijdelijk vuurwerkverbod wordt juridisch geregeld met een grondslag in de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid en vormgegeven in het Vuurwerkbesluit. Door gebruik te maken van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid kan worden afgezien van normaliter verplichte voorpublicatie, voorhang en nahang. Na deze procedure kan het besluit tijdig worden verwerkt in het Vuurwerkbesluit. Dit betekent tevens dat de wijziging een eenmalig karakter heeft en dus niet geldt voor een volgende jaarwisseling. De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid vereist dat zo spoedig mogelijk gemotiveerd aan beide Kamers der Staten-Generaal mededeling wordt gedaan dat gebruik wordt gemaakt van de wet. Met deze brief wordt daaraan voldaan. Het streven is dat de regelgeving uiterlijk 15 december is aangepast.

De maatregel zal bovendien genotificeerd moeten worden bij de Europese Commissie. De notificatierichtlijn kent een spoedprocedure voor de situatie dat een lidstaat vanwege een ernstige en onvoorziene situatie in zeer korte tijd technische voorschriften moet uitwerken om deze onmiddellijk daarop vast te stellen en in werking te doen treden. In zo’n geval geldt de standstill van drie maanden niet, maar moet wel gewacht worden op de bevestiging van de Europese Commissie dat deze ook van mening is dat er sprake is van spoed. Het streven is dat zo spoedig mogelijk contact hierover met de Europese Commissie plaatsvindt. Het kabinet beraadt zich verder op de mogelijkheden om de handhaving van het tijdelijke vuurwerkverbod te versterken.

Tot slot


Hoewel het kabinet zich ten volle beseft dat deze maatregel tot teleurstelling zal leiden bij liefhebbers van vuurwerk, hopen we ook op begrip, en de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, de hulpverlening en de politie, die we nu op zoveel fronten al maanden vragen om boven hun macht te werken.

Hoogachtend, DE STAATSSECRETARIS S. van Veldhoven - Van der Meer

DE MINISTER VAN JUSTITIE INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, EN VEILIGHEID, Ferd Grapperhaus
 

maartenvincent

Registered User
Hoewel het kabinet zich ten volle beseft dat deze maatregel tot teleurstelling zal leiden bij liefhebbers van vuurwerk, hopen we ook op begrip, en de bereidheid om een bijdrage te leveren aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, de hulpverlening en de politie, die we nu op zoveel fronten al maanden vragen om boven hun macht te werken.
Als je wetgeving op basis van leugens er doorheen drukt kun je niet rekenen op begrip. Vraag er dan ook niet om.
De politie gaat het ook zwaar krijgen deze jaarwisseling, ik lees zorgelijke berichten het en der.
Mogen ze hun bazen dankbaar voor zijn. Als de politiechef ballen heeft gaat hij ook de straat op om te handhaven, om te ervaren wat hij zijn ondergeschikten aangedaan heeft.
 

Moontan

Moderator
Medewerker
Ministerie van Financiën
Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

4. Notification Number
2020/0721/NL - X00M


5. Title
Besluit van [...] tot wijziging van het Vuurwerkbesluit in verband met een tijdelijk vuurwerkverbod vanwege COVID-19


Het verbod is noodzakelijk om drie redenen.

Ten eerste veroorzaakt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling veel en ernstig letsel waardoor de door de behandeling van Corona-patiënten reeds overbelaste zorginstellingen verder worden belast en tijdige en adequate zorgverlening niet kan worden gegarandeerd.

Ten tweede veroorzaakt het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling veel en ernstige overlast waardoor de met het handhaven van de openbare orde belaste diensten zwaar worden belast en de handhaving van Corona-maatregelen in de publieke ruimte niet kan worden gegarandeerd.

Ten derde geeft de mogelijkheid van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling aanleiding tot het massaal naar buiten gaan waardoor grote concentraties mensen op straat kunnen ontstaan die niet de voorgeschreven onderlinge afstand (kunnen) bewaren zodat het COVID-19 virus zich kan verspreiden.

Het verbod is proportioneel omdat het alleen betrekking heeft op deze jaarwisseling.
 

SrCl2

Registered User
(..)
Ten derde geeft de mogelijkheid van het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling aanleiding tot het massaal naar buiten gaan waardoor grote concentraties mensen op straat kunnen ontstaan die niet de voorgeschreven onderlinge afstand (kunnen) bewaren zodat het COVID-19 virus zich kan verspreiden.
Leerlingen worden met z'n dertigen samen met een docent opgepropt in veel te kleine klaslokalen, aula's van scholen puilen uit, in bouwmarkten en winkelcentra kun je bijwijlen over de hoofden lopen, maar als iemand op oudejaarsavond rond middernacht buitenshuis een categorie F2-cake afsteekt, vormt de anderhalvemetterregel uiteraard ineens een onoverkomelijk probleem. Logisch toch?

Moontan zei:
Het verbod is proportioneel omdat het alleen betrekking heeft op deze jaarwisseling.
Als het verbod inderdaad beperkt blijft tot deze ene jaarwisseling misschien wel. Ik vrees echter met grote vreze dat dit (tijdelijke) verbod een voor vuurwerkliefhebbers zeer nadelige precedentwerking zal hebben.
 

Moontan

Moderator
Medewerker
Het gevoelt gewoon niet goed. Waarom in Nederland een verbod en in Duitsland niet? In Duitsland hebben ze toch ook corona en daar zullen ze toch ook wel Cobra,s afsteken?
 

joszie

Moderator
Medewerker
Omdat Nl niet graag kijkt naar werkelijke problemen maar denkt dat een verbodje hier en een verbodje daar alles oplost.

Men is niet van doordringen tot de kern en dat aanpakken, men blijft liever de randzaken aanpakken..

Iets met dweilen met de kraan open en water naar de zee dragen..

Dank Rutte en consorten voor de afgelopen 10 jaar :(
 

petertje23

Registered User
Tja, Corona, het bestaat zeer zeker!
zijn de maatregelen nog proportioneel, in mijn ogen niet meer.
Voor ons uit zich dat in een ondoordacht vuurwerkverbod, voor andere in geen kerst vieren,
en voor mijn dochter geen 11 november, en geen sinterklaas zoals ze zou willen.
 

joszie

Moderator
Medewerker
Tja, Corona, het bestaat zeer zeker!
zijn de maatregelen nog proportioneel, in mijn ogen niet meer.
Voor ons uit zich dat in een ondoordacht vuurwerkverbod, voor andere in geen kerst vieren,
en voor mijn dochter geen 11 november, en geen sinterklaas zoals ze zou willen.
Als iedereen zich netjes aan de 1.5 m houdt, zo veelmogelijk thuis blijft of als je weg gaat op tijden waar het ergens rustig is, hadden we niet alles zo veel hoeven te cancelen.

Kijk vandaag naar de winkelsteden... overal te druk. Willen we dan niet zijn allen uit De pandemie?

Of moet alles maar terug naar normaal en de zorg laten ontploffen met het beleid 'helaas pindakaas, gaat u dood dan is dat jammer voor u.
 

GMP82

Zilveren Member
Kijk vandaag naar de winkelsteden... overal te druk. Willen we dan niet zijn allen uit De pandemie?
Jawel, maar die korting was ZO hoog, dat ik hoopte dat alle andere Nederlanders wel gehoor zouden geven aan de oproep om niet fysiek te gaan shoppen. En dan kan ik straks mooi mijn nieuwe spulletjes laten zien aan de HELE familie met kerst, want ja, zeg zelf, daar mag ik na dit klotejaar toch best een uitzondering voor maken. Gewoon gezellig met 20 man aan de gourmet, ok, eigenlijk is de kamer daar wat te klein voor, maar het is zo gezellig. En met oudjaar de vrienden over de vloer, dan doen we die gourmet gewoon nog es over. Daarna zuipen we ons klem, om toch nog een beetje te kunnen genieten, want zonder weten we niet hoe we het gezellig moeten maken. Zonder alcohol daar is geen reet aan toch? Vervolgens lekker naar buiten, kijken of er nog wat te knokken valt met de lokale platpet. Nu al zin in.
 

Koetje

Registered User
Als iedereen zich netjes aan de 1.5 m houdt, zo veelmogelijk thuis blijft of als je weg gaat op tijden waar het ergens rustig is, hadden we niet alles zo veel hoeven te cancelen.
hahaha geloof je dit serieus nog? Dit draait toch allang niet meer om corona zelf. Politieke agenda's, geld en macht. Waar het eigenlijk altijd om draait.
Waarom denk je dat men niet als de sodemieter is gaan opschalen in de zomer. Zodat nu met een paar duizend ziekenhuisopnames de boel alweer op knappen staat en Mark en Heil Hugo ons elke 2 weken weer bestraffend kunnen toespreken en nog wat extra repressieve maatregelen erdoorheen jassen. En het gros slikt het gewoon als ik 95% met die smerige pampers voor hun smoel zie lopen in de supermarkt 🤦‍♂️ 🤮
 

joszie

Moderator
Medewerker
hahaha geloof je dit serieus nog? Dit draait toch allang niet meer om corona zelf. Politieke agenda's, geld en macht. Waar het eigenlijk altijd om draait.
Waarom denk je dat men niet als de sodemieter is gaan opschalen in de zomer. Zodat nu met een paar duizend ziekenhuisopnames de boel alweer op knappen staat en Mark en Heil Hugo ons elke 2 weken weer bestraffend kunnen toespreken en nog wat extra repressieve maatregelen erdoorheen jassen. En het gros slikt het gewoon als ik 95% met die smerige pampers voor hun smoel zie lopen in de supermarkt 🤦‍♂️ 🤮
eh ja. ik geloof dat. Los van hoe rutte en de jonge er mee omgaan, wat hun belangen zijn. Een paar simpele basisregels houden een virus beheersbaar.

Jammer genoeg dat het gros vd burgers dat niet in wil zien. belangrijker is het egoistische ikke ikke ikke. En dan maar klagen over die stoute regering.
 

Koetje

Registered User
eh ja. ik geloof dat. Los van hoe rutte en de jonge er mee omgaan, wat hun belangen zijn. Een paar simpele basisregels houden een virus beheersbaar.

Jammer genoeg dat het gros vd burgers dat niet in wil zien. belangrijker is het egoistische ikke ikke ikke. En dan maar klagen over die stoute regering.
Ja dat zien we in de landen met een strenge lockdown en mondkapjesplicht Daar is deze gemuteerde griep practisch verdwenen. Ohnee toch niet :ROFLMAO: :ROFLMAO:
 

joszie

Moderator
Medewerker
Ja dat zien we in de landen met een strenge lockdown en mondkapjesplicht Daar is deze gemuteerde griep practisch verdwenen. Ohnee toch niet :ROFLMAO: :ROFLMAO:
Deze gemuteerde griep? Dat zegt me al genoeg. wellicht iets beter inlezen in de materie voordat je iets roept. maar goed. het is hier nog steeds een vw forum, het alu hoedjes forum heeft een ander adres.

Geniet van je leven, blijf gezond.
 
  • Like
Reactions: Z@P

Koetje

Registered User
Deze gemuteerde griep? Dat zegt me al genoeg. wellicht iets beter inlezen in de materie voordat je iets roept. maar goed. het is hier nog steeds een vw forum, het alu hoedjes forum heeft een ander adres.

Geniet van je leven, blijf gezond.
O ik heb mij prima ingelezen hoor en kijk vooral gewoon nuchter naar de cijfers. Zouden meer mensen moeten doen ipv hysterisch gillen hoe erg het allemaal is. Voor ruim 98% van de mensen is corona gewoon niet meer dan een griep. En dan gelijk over aluhoedjes beginnen tsja, dat zegt meer over jou dan over mij.
Ook wel veelzeggend dat je niet op mijn eerste zin ingaat. Past zeker niet in je straatje
Ik wens jou ook uiteraard gezondheid toe.
 

red thunder

Registered User
Ik wil toch even reageren hoor. Ook al is mijn laatste post erg lang geleden. Dit is het gevolg van groen links en de partij van de dieren. Die begonnen er over te mauwen. Tuurlijk gingen Rutte en De Jonge daar later in mee. Maar ze waren niet de aanstichters. Verder geloof ik ook weinig van dat iedereen zich straks vermaakt met cat1. De vorige jaarwisseling had 80 procent van het land last van de mist. Ik heb mijn dure compounds aan de kant gezet. En zo zullen er veel meer zijn. Dus overgebleven vuurwerk is er plenty. Mijn punt is: gewoon rammen van 00.00 tot 02.00! Denk je nu echt dat de politie gaat optreden tegen iemand die op een normale manier zijn F2 spulletjes afsteekt? Ze hebben wel wat anders te doen. En zo niet dan incasseer mijn boete gewoon. Iets van: Don`t do the crime if you can`t pay the time.
 
Bovenaan