Internetconsultatie wijziging Ract ivm verbod F3 vuurwerk

Plum Bloom

Registered User
Wie nog wil reageren: na vandaag is het einde oefening. https://www.internetconsultatie.nl/c...k2020/reageren

O.a. Lesli Vuurwerk B.V. heeft vandaag gereageerd: https://www.internetconsultatie.nl/c...5-e06c2d11adfb

En gisteren verscheen een reactie van BPN: https://www.internetconsultatie.nl/c...f-5a542dfd5b5e

alsmede die van Stichting Behoud Vuurwerktraditie: https://www.internetconsultatie.nl/c...f-06737c8c3af2

Eergisteren o.a. Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk https://www.internetconsultatie.nl/c...0-85b37686874f

En op 25 maart reageerde het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) https://www.internetconsultatie.nl/consumentenvuurwerk2020/reactie/6beaf079-bde9-4e4f-bd42-4d6a930f490b

Het ATR wijst de wijziging van het RACT af, tenzij (vrij vertaald) onder meer nog voor de komende jaarwisseling alle andere potentieel gevaarlijke consumentenproducten onder de loep zijn genomen. Het college adviseert het onderzoek naar de productveiligheid van cakeboxen en sierpotten/fonteinen in 2020 uit te voeren, en de resultaten daarvan te betrekken bij de besluitvorming over de regels ten aanzien van consumentenvuurwerk voor de jaarwisseling 2020-2021 gericht op het verminderen van letsel en overlast.

Wat dat advies met het toetsen van regeldruk te maken heeft, is mij volstrekt onduidelijk.
 

Plum Bloom

Registered User
Uit de BPN-reactie:

Effecten coronacrisis

BPN doet een dringend beroep op de minister om, indien al verdergaande wijzigingen van de RACT worden overwogen, deze in elk geval niet eerder dan volgend jaar in te laten gaan. Vele, met name kleine, ondernemers ondervinden op dit moment vanwege de gevolgen van de coronacrisis grote financiële problemen. Hun omzet is dramatisch laag. Met name deze ondernemers kunnen, met de verkoop van vuurwerk, aan het einde van het jaar, hun omzet enigszins goedmaken. Wij verzoeken de minister dan ook om in elk geval niet eerder dan per 2021 verdergaande beperkende maatregelen te overwegen. Op die manier kan door uitverkoop een groot deel van de gevolgen, waaronder restvoorraden, worden voorkomen. Vanzelfsprekend zullen winkeliers en importeurs volledig voldoen aan alle geldende veiligheidsvoorschriften en instructies aan de consumenten.
 

GMP82

Bronzen Member
Misschien brengt de corona nog iets 'goeds' dan..

Misschien lees ik het trouwens verkeerd, maar Lesli ageert in hun post enkel tegen de opslag van de voorgenomen verboden producten, niet tegen de verkoop ervan (in NL)? Ik zal dat wel weer te zwartgallig zien, maar goed.

Denk dat het meeste wel is gezegd daar. Heb niet de illusie dat een bericht van mij daar het verschil gaat maken.
 

Plum Bloom

Registered User
Verslag over de resultaten van de consultatie is gepubliceerd op overheid.nl:

Hoofdlijnenverslag, inclusief reactie van het ministerie, van de internetconsultatie Wijziging Ract ivm verbod op enkele typen consumentenvuurwerk (Internetconsultatie van 2 maart tot en met 31 maart 2020)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract). Beoogd is om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen door het toegestane consumentenvuurwerk in te perken. Er komt een verbod op enkelschotsbuizen, F3 vuurwerk, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen. De importeurs en verkopers mogen genoemde vuurwerkproducten niet meer verkopen en de consumenten mogen deze niet meer kopen/afsteken.

Het doel van de wijziging is ervoor te zorgen dat F3 vuurwerk, enkelschotsbuizen, knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen niet meer verkocht worden aan consumenten. Voor consumenten blijft er tegelijkertijd nog voldoende vuurwerk beschikbaar om verantwoord te gebruiken tijdens de jaarwisseling. Het effect van de maatregel is te komen tot minder overlast en letsel, wat moet bijdragen aan een veilige en feestelijke jaarwisseling. Voor consumenten blijft er nog voldoende vuurwerk beschikbaar om verantwoord af te steken, terwijl het letsel door vuurwerk verminderd en de veiligheid vergroot wordt.

De reacties

Op de hele regeling en de toelichting kon worden gereageerd. Er zijn in totaal 149 reacties binnengekomen, hiervan zijn er 123 openbaar. Bij vijf reacties ontbreekt een inhoudelijke tekst of document, zodat er in totaal sprake is van 144 inhoudelijke indieners.

De indieners kunnen globaal worden ingedeeld in drie categorieën:

• Particulieren (67%);
• Handelaren, branche- en belangenorganisaties (29%);
• Overige (4%), waaronder: Nationale Politie, RUD Zeeland (Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren), Adviescollege Toetsing regeldruk (ATR), De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR), en een adviesbureau.

Hieronder volgt een beknopt verslag op hoofdlijnen, gevolgd door de inhoudelijke reactie van het ministerie.

1. Algemeen beeld van de reacties

Kritische reacties

Het overgrote deel van de indieners (met name particulieren en vuurwerkbranche) geeft aan het met de voorgestelde maatregelen niet eens te zijn (ca 97%), en voert hiertoe diverse argumenten aan. De kern van de argumentatie luidt:

• Een verbod op vuurwerk is niet de oplossing van het probleem;
• De oplossing van het probleem ligt in betere handhaving;
• Een verbod zal leiden tot een verschuiving naar illegaal vuurwerk;
• Er dient een compensatieregeling te komen voor handelaren die nog restanten vuurwerk hebben.

Positieve reacties

Een aantal indieners geeft aan het (in principe) met de voorgenomen Regeling eens te zijn. Wel worden soms nog opmerkingen en kanttekeningen geplaatst. De kern van de argumentatie luidt:

• De Regeling is in het belang van de veiligheid van alle burgers en hulpverleners en draagt bij aan veilig gebruik van consumentenvuurwerk.

2. Hoofdlijnen van de inhoudelijke reacties

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de meest toonaangevende reacties. De reacties geven uitsluitend de meningen van de indieners weer.

A. Tegenstanders van de regeling

De hoofdthema’s waarop de ingediende reacties betrekking hebben zijn:

• Indieners zijn het oneens met voorgestelde maatregelen.

o De maatregelen in de regeling gaan te ver en zijn niet de oplossing van het probleem (81%);
o Suggesties worden gedaan om eerst onderzoek te doen naar de impact van de regeling alvorens deze in te voeren (9%).

• Indieners wijzen op de rol die gespeeld wordt door illegaal vuurwerk.

o De huidige problemen zijn voor een groot deel te wijten aan illegaal vuurwerk, de oplossing van het probleem is betere handhaving (41%);
o Er dient geen verbod op vuurwerk te komen, want dit geeft een verschuiving naar illegaal veel gevaarlijker vuurwerk dat vanuit omringende landen zal worden geïmporteerd (65%);
o In dit verband wordt er ook op gewezen dat met de verschuiving van het legale F3 vuurwerk naar illegaal F3 vuurwerk, dat veel problemen zal geven.

• Indieners zijn van mening dat de regeling te snel komt.

o Handelaren hebben nog voorraad die moet worden verkocht, en ook particulieren hebben vaak nog vuurwerk liggen. Met name voor de handelaren zou een compensatieregeling moeten komen (22%);
o In dit verband wordt door sommige indieners ook gewezen op uitstellen van de regeling in verband met het coronavirus.

• Indieners doen voorstellen voor alternatieve maatregelen. Er worden door veel indieners adviezen gegeven aan de overheid betreffende een alternatieve aanpak. De belangrijkste zijn:

o Vuurwerkpas instellen zodat personen die zich niet aan de regels houden geen vuurwerk meer kunnen kopen;
o Illegaal vuurwerk onder de wapenwet brengen;
o Geweld tegen hulpverleners zwaarder bestraffen;
o Vuurwerk alleen door speciaalzaken laten verkopen;
o Geen vuurwerkshows organiseren als vervanging. De meerderheid steekt geen vuurwerk af, maar die moet wel meebetalen hieraan;
o Regels omtrent gebruik door consumenten, opslag en transport in Europees verband gelijk trekken;
o Vuurwerk alleen verbieden in een klein risicogebied;
o Meer voorlichting op basisschool en middelbare school;
o Minimale leeftijd voor afsteken van vuurwerk verhogen naar 18 jaar.

B. Voorstanders van de regeling

Enkele reacties van voorstanders zijn:

• De Landelijke Werkgroep Vuurwerk Coördinatoren (LWVC) verwacht dat deze aanpassing van de vuurwerkregelgeving bijdraagt aan veilig gebruik van consumentenvuurwerk.
• De Nationale Politie steunt het voorstel voor deze wijziging nadrukkelijk in het belang van de veiligheid van alle burgers en hulpverleners. Wel wordt erop gewezen dat er veel klein legaal vuurwerk (categorie F2) overblijft dat lijkt qua uiterlijk op illegaal vuurwerk, en dat er waarschijnlijk voor vuurwerk een illegale markt zal ontstaan.
• De Stichting Behoud Vuurwerktraditie (SBV) is van mening dat het verbod op zwaar knalvuurwerk (F3) en vuurpijlen een oplossing is die bijdraagt aan een veiligere jaarwisseling. De stichting dringt er hierbij wel op aan een verbod op al het legale knalvuurwerk pas in te voeren nadat alle aspecten zorgvuldig zijn onderzocht.

C. Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR)

• Het College geeft een aantal adviezen. Met name zijn deze gericht op de onderbouwing van de voorgestelde afbakening van het vuurwerkverbod, het effect van de Regeling op de afname van letstelschade en het onderzoeken van de productveiligheid van cakeboxen en sierpotten.

Reactie van het ministerie op de Internetconsultatie wijziging Ract 2020 (Internetconsultatie van 2 maart tot en met 31 maart 2020)

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een internetconsultatie uitgevoerd bij het wijzigen van de Regeling aanwijzing consumenten- en theatervuurwerk (Ract), omdat de voorgestelde wijziging van invloed is op burgers en bedrijfsleven.

Het ministerie wil degene die hebben gereageerd op de internetconsultatie hartelijk danken. De wijziging heeft als doel om te komen tot een feestelijke en veilige jaarwisseling voor iedereen. De viering van de jaarwisseling gaat elk jaar gepaard met letsel en overlast hetgeen mede wordt veroorzaakt door het afsteken van vuurwerk. Het aantal gevallen waarbij afstekers en omstanders zich met letsel bij de Huisartsenposten meldden is de afgelopen twee jaar gestegen. Bovendien ondervinden omstanders, politie en brandweer overlast van het afsteken van bepaalde typen vuurwerk, en het gedrag dat daarmee gepaard gaat. Daarom heeft het Kabinet besloten om al het F3 vuurwerk, enkelshotsbuizen (single shots), knalvuurwerk (incl. knalstrengen) en vuurpijlen te verbieden voor consumenten vanaf jaarwisseling 2020-2021. Tegelijkertijd blijft er nog voldoende vuurwerk beschikbaar om verantwoord te gebruikten tijdens de jaarwisseling.

Een politieke meerderheid is voorstander van de wijziging. Het lag in de verwachting dat de meeste reacties op de internet consultatie zouden komen van degenen die kritisch of negatief zijn over de voorgestelde wijziging. Een verbod op vuurwerk is volgens hen niet de oplossing van het probleem, en men wijst op het belang van de handhaving op (illegaal) vuurwerk. Het is terecht dat er gewezen wordt op de handhaving van (illegaal) vuurwerk. Het Kabinet heeft in haar brief van 31 januari 2020 aangegeven dat een effectieve aanpak van illegaal vuurwerk van onverminderd belang is bij een verdergaand verbod en opsporing en vervolging naar vermogen te gaan intensiveren. Ook zal er de komende jaren worden ingezet op preventief optreden op plekken waar zich de afgelopen jaren tijdens de jaarwisseling of gedurende het jaar ernstige incidenten voordeden. Toenmalig minister van Milieu en Wonen heeft tijdens het plenair debat van 5 februari jl. aangekondigd extern onderzoek te laten doen naar de veiligheid van consumentenvuurwerk.

Ook wordt er gewezen op het effect van het moment van inwerkingtreding van de Regeling. Deze komt voor vuurwerkhandelaren te snel en men pleit voor een compensatieregeling. In de Tweede Kamer is hierover motie aangenomen, namelijk over restvoorraden van vuurwerk van (kleine) vuurwerkondernemers1 . Voor de uitwerking van de motie is drie miljoen euro beschikbaar gesteld. In de Kamerbrief van 9 mei ‘Vooruitblik op de jaarwisseling’ wordt toegelicht hoe uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Een aantal indieners heeft adviezen gegeven aan de overheid betreffende een alternatieve aanpak, zoals een vuurwerkpas, meer voorlichting aan scholieren en vuurwerk verbieden in kleine risicogebieden. Deels sluit dit aan bij bestaande en nieuwe initiatieven zoals de Pyropas (in Benelux verband), het lesprogramma voor scholieren en de mogelijkheden om lokaal gebieden aan te wijzen waar al dan niet is toegestaan om vuurwerk af te steken. Deels zijn het nieuwe ideeën die indien opportuun worden meegewogen bij de verdere beleidsvorming rond dit onderwerp.

Het ATR heeft een aantal adviezen gegeven voor de onderbouwing van de wijziging en het effect. Een aantal zaken is naar aanleiding hiervan nader geëxpliciteerd in de toelichting

 

Plum Bloom

Registered User
Sta ik ook even met de oren van te klapperen..
Paar maanden terug heeft de VVD-mevrouw-met-de-moeilijke-naam-die-in-de-Tweede-Kamer-over-vuurwerk-gaat-en-niet-weet-waarover-ze-praat, een liefhebber die haar had aangeschreven gevraagd of het mogelijk is om als Nederlander in Belgie vuurwerk te kopen zonder dat het nodig is je te legitimeren. Wellicht had die vraag iets te maken met plannen voor een Pyropas.
 

GMP82

Bronzen Member
Ik mag hopen dat dit idee snel naar de prullenbak verhuist.
Op papier zou het vrijheid moeten geven voor iemand ook zijn hobby te beoefenen. In de praktijk zijn juist de brave borsten de Sjaak, (transport, opslag, kilo's) omdat ze zo makkelijk te traceren en controleren zijn.

Er gaat dan capaciteit verloren op gebied van opsporing en handhaving van 'zwaarder' illegale vuurwerkpraktijken.

Ofwel; je pakt de verkeerde aan.
 

htevents

Registered User
De Stichitng behoud vuurwerktraditie is het met het F3 verbod eens? Die had ik niet verwacht, ik had juist verwacht dat deze, maar ook andere belangenbehartigers juist meer hadden gedaan/moeten doen om F3 te behouden, mede door het argument dat het een veiliger alternatief voor vuurpijlen is en je nog steeds een legaal alternatief aan kunt bieden. Gemiste kans denk ik. Dat we het zover hebben laten komen dat F3 nu verdwijnt, net nu vele importeurs eindelijk echt goede op de markt konden brengen is echt een domper voor de liefhebbers. Juist omdat de gemiddelde consument er toch niet naar om kijkt gewoon een steek onder water van de overheid met deze beslissing. Absurd dat ze zo verstandloos deze beslissingen nemen.
 

Plum Bloom

Registered User
De Stichitng behoud vuurwerktraditie is het met het F3 verbod eens? Die had ik niet verwacht, ik had juist verwacht dat deze, maar ook andere belangenbehartigers juist meer hadden gedaan/moeten doen om F3 te behouden, mede door het argument dat het een veiliger alternatief voor vuurpijlen is en je nog steeds een legaal alternatief aan kunt bieden. Gemiste kans denk ik. Dat we het zover hebben laten komen dat F3 nu verdwijnt, net nu vele importeurs eindelijk echt goede op de markt konden brengen is echt een domper voor de liefhebbers. Juist omdat de gemiddelde consument er toch niet naar om kijkt gewoon een steek onder water van de overheid met deze beslissing. Absurd dat ze zo verstandloos deze beslissingen nemen.
In de reactie van SBV staat niets over het verbod op F2/F3 enkelschotsbuizen. Het gaat alleen over F2/F3-knalvuurwerk en vuurpijlen. Zie https://www.internetconsultatie.nl/consumentenvuurwerk2020/reactie/9ddc507a-03bc-4bfc-ac9f-06737c8c3af2
 

htevents

Registered User

rodepo

Registered User
Ik ben op het volgende punt gekomen.
Als de overheid wetten maakt of aanpast op basis van leugens en opini i.p.v. veiligheid en welzijn, dan trek ik mijn eigen plan. Ik kan in deze dan geen respect meer hebben voor de wetgeving.
 

Onze Partners

Bovenaan