Erkenningplicht invoerders vuurwerk

Moontan

Moderator
Medewerker
Wetsvoorstel (11-09-2020) tot wijziging van de Wet milieubeheer in verband met het opnemen van een grondslag voor een erkenningplicht voor personen die pyrotechnische artikelen voor theatergebruik of vuurwerk binnen Nederland brengen

—Dit wetsvoorstel strekt tot wijziging van de Wet milieubeheer. Deze wijziging maakt mogelijk dat er eisen kunnen worden gesteld aan de personen die pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en vuurwerk binnen Nederland brengen.

Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde wijziging wordt beoogd meer zicht te krijgen op de sector die pyrotechnische artikelen en vuurwerk binnen Nederland brengt om zo de mogelijkheden tot illegale handel in die producten te beperken. Het onderhavige wetsvoorstel voorziet slechts in een grondslag om eisen te kunnen stellen aan het binnen Nederland brengen van pyrotechnische artikelen voor theatergebruik en vuurwerk.

Nadat de grondslag voor een dergelijke erkenning in de Wet milieubeheer is opgenomen, zal in het Vuurwerkbesluit worden geregeld hoe een aanvrager kan aantonen dat hij aan de in het Vuurwerkbesluit op te nemen kwaliteits- en integriteitscriteria voldoet.

Kamerstukken

 

Onze Partners

Bovenaan