Brief aan Minister Grapperhaus

htevents

Registered User
Hieronder volgt een (zeer lange) brief, welke ik heb geschreven en wil richten aan dhr. Grapperhaus en eventueel met een aanpassing aan de complete Tweedekamer. Zou iemand er naar willen kijken en eventueele aanpassingen doorvoeren, zodat zinsopbouwen beter zijn en het politiek correct geschreven is? Dat is een zwakke schakel van mij;) Komt ie:

Brief aan Minister Grapperhaus.

Geachte dhr. Grapperhaus,
Op 14-01-2020 heeft u Kamerstuk 28684 nr. 592 gepubliceerd. U gaat in die brief in op mogelijkheden om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen. Daarbij behandeld u enkele aangenomen moties en voorstellen die pas geleden op tafel zijn gekomen. Sinds het opstellen van de brief en het heden, heeft de jaarwisseling van 2019-2020 plaats gevonden. Door de incidenten tijdens de jaarwisseling zijn sommige voorstellen in een stroomversnelling geraakt.
In uw brief schrijft dat u vindt dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat verdergaande beperkingen van het consumentenvuurwerk, een positief verschil maakt voor de veiligheid van omstanders, politie en hulpverleners. Even later schrijft u ook nog dat ook praktische overwegingen een rol kan spelen bij de effectiviteit. Zo noemt u bijvoorbeeld het waterbedeffect.
In deze brief wil ik onder andere ingaan op bovenstaande uitspraken.

U geeft aan dat het aantoonbaar en onderbouwd moet zijn, dat een beperking van het aanbod, een positief verschil zal maken voor de algehele veiligheid. Ten tijde van het indienen van de motie om de gehele categorie F3 te verbieden voor consumenten waren er al enkele tegenstrijdigheden te horen. Het product had geen of een onbekend aandeel bij de verwondingen van slachtoffers en zou een product zijn wat maar een zeer klein marktaandeel had en veelal gekocht werd door liefhebbers. Met andere woorden, het product heeft tot op heden nog niet voor problemen gezorgd, maar alleen de liefhebbers, welke er altijd zorgvuldig mee zijn omgegaan, zullen ze missen. Ik kan me niet anders voorstellen dat de gedachte als volgt moet zijn geweest: “Het is de zwaarste categorie, zo lijkt het voor de burger alsof we zwaar en gevaarlijk vuurwerk verbieden, ondanks dat we weten dat het geen positieve bijdrage zal gaan leveren aan de veiligheid, want het product wordt toch niet door raddraaiers gekocht.”
Mocht dit niet de gedachte zijn en er echt gedacht worden dat een verbod op F3, vooral de F3 single shots, de veiligheid ten goede komt, schrik ik hier behoorlijk van. Ik vraag me dan werkelijk af welke expertise er in is geschakeld om tot zulke besluiten te komen. Dit brengt mij namelijk meteen bij het waterbedeffect.
Sinds het aanbod van F3 single shots enkele jaren geleden steeds groter werd, ging het de strijd aan tegen de welbekende, illegale shells (mortierbommen in de volksmond). Ondanks dat het de strijd nooit 100% zou winnen, had de F3 single shot een heel groot deel van de shell overgenomen. Een legaal product, wat ook de shell schieter kon bekoren. Doordat de bombette van een legale single shot altijd voor gemonteerd is, gebeurden hier dan ook geen tot zeer weinig ongelukken mee. Door een goede keuze van de politiek, door F3 single shots toe te staan, zakt de illegale markt op het gebied van shells behoorlijk in. Dit was een enorme winst voor de veiligheid en overlast.
Nu het verbod eraan zit te komen, zal dit zich hoogstwaarschijnlijk weer verplaatsen naar de illegale shell, het waterbedeffect. Ofwel, het kan niet worden aangetoond en onderbouwd worden, dat een verbod op F3 single shots een positieve bijdrage zal leveren aan de algehele veiligheid. Sterker nog, het is al aangetoond dat het toestaan van F3 single shots, de algehele veiligheid juist ten goede komt, zoals hierboven beschreven.

Aantoonbaar is dat de F2 bulk single shots, welke zeer goedkoop en in grote getalen worden verkocht, vaak worden misbruikt en worden gebruikt bij het geweld tegen politie en hulpverleners. Het product is makkelijk en zeer goedkoop ter verkrijgen en het projectiel schiet tot wel 15 a 20 meter ver. Ideaal voor tuig om op afstand naar hulpverleners en politie te schieten (niet te werpen zoals door u in de brief wordt aangehaald). Het is dus aantoonbaar en kan worden onderbouwd, dat een verbod op F2 single shots met enkel een knal, de veiligheid aanzienlijk ten goede kan komen.
Ik noem specifiek de F2 single shots met knal, omdat er ook F2 single shots zijn met een siereffect. Deze zijn aanzienlijk duurder, minder populair bij jeugd en raddraaiers, maar wel populair bij de liefhebber en volwassenen. Ook dit product heeft vrijwel geen aandeel in de onveiligheid welke ontstaat tijdens de jaarwisseling.
Het waterbedeffect welke zou kunnen ontstaan bij een verbod op F2 (knal)single shots, is dat men uit gaat wijken naar de illegale nitraat (nitraatbom in de volksmond). Deze worden op dit moment ook regelmatig gebruikt tijdens het geweld tegen politie en hulpverleners. Echter moet worden afgewogen of het waterbedeffect zwaarder weegt dan de positieve bijdrage van de veiligheid met een verbod. Ik denk persoonlijk dat de veiligheid, van zowel afsteker, omstander, als politie en hulpverleners, zwaarder weegt en een verbod op F2 knal single shots (dus niet de versies met siereffect) een goede zet zou kunnen zijn.

Wat betreft vuurpijlen is het een ander verhaal. Er wordt voorgesteld om zware vuurpijlen te verbieden, door te kijken of het maximale kruitgewicht kan worden aangepast. De babypijltjes hebben bewezen dat deze, door hun lichte gewicht, onvoorspelbaar waren. Uit testen is ook bewezen dat zwaardere vuurpijlen, juist een veel stabielere vliegbaan hebben. Het is dus in mijn ogen juist onverstandig om vuurpijlen lichter te maken, maar juist de lichtere eruit en alleen nog zwaardere pijlen (minimaal 20 gram, maximaal 40 gram).

Handhaving is natuurlijk ook een belangrijke factor in de veiligheid van de jaarwisseling, al dan niet de belangrijkste, gezien de probleem veroorzakers nog geen 0,01% van de bevolking zijn.
Als argument om knalvuurwerk te verbieden of zelfs al het vuurwerk, wordt aangehaald dat dat makkelijker te handhaven is, omdat iedere knal dan verboden zou zijn en de handhaving niet eerst uit hoeft te zoeken wat wel en niet legaal is. Dit argument smelt als sneeuw voor de zon als je nagaat dat deze situatie eigenlijk al het gehele jaar van toepassing is, met uitzondering van de 8 uur waarin het verbod wordt opgeheven. Soms wordt het argument voor een verbod op knalvuurwerk ook wel eens gebruikt om geweld tegen politie en hulpverleners makkelijker te handhaven. Iedere knal die dan naar hen wordt gegooid is dan verboden, dus hoeft men niet eerst uit te zoeken of het een legaal rotje was of een illegale nitraatbom. Maar dat is toch krom? Het gooien van vuurwerk, legaal of illegaal vuurwerk, is gewoon het fysiek aanvallen van een agent of hulpverlener. Als iemand een agent met een mes of vuurwapen aanvalt, wordt dit ineens heel anders behandeld.
Ook het groepsgedrag moet beter worden aangepakt. Op dit moment kan een dader niet worden bestraft, omdat onduidelijk is welke persoon uit de groep het heeft gedaan. Omdat groepsbescherming bekend is bij raddraaiers, zullen ze vaak ook vanuit een groep opereren, want dat maakt de pakkans een stuk kleiner.

Wanneer een hele groep kan worden aangepakt, ook al is er maar 1 dader, zullen raddraaiers niet meer terug kunnen vallen op groepsbescherming, dus minder vaak in groepen opereren, dus minder vaak durven en is de kans op geweld tegen hulpverleners en politie ineens een stuk lager. Maak dan ook nog eens de straffen afschrikwekkend, want de pakkans wordt hoger en de straffen zijn niet mis, dan laat men het sneller uit hun hoofd.
Het is te makkelijk om naar een verbod te grijpen, welke ook nog eens niet de problematiek aan pakt. Zoals wel eens door burgers, politici en experts wordt geschreven: “het is zwichten voor de criminelen”.

Door alle voorstellen en het geroep door, vooral de linkse politici, vraag ik mij wel eens af wat het werkelijke doel is van het beleid, het verbieden van alles wat enigszins risico met zich meebrengt of het veiliger maken van onze samenleving? In het eerste geval kunnen we bijna oneindig doorgaan met het verbieden van allerlei zaken. In het tweede geval moet zeer goed gekeken worden naar de gevolgen van een beleid.

Ik begrijp heel goed dat er een enorme verantwoordelijkheid op uw schouders rust en niet alleen op die van u, maar op die van alle beleidsmakers in de politiek, zowel lokaal als landelijk. Hierbij hoort het maken van beslissingen, ook beslissingen die niet voor iedereen leuk zijn. Sommige beslissingen moeten we wel nemen, sommige niet en sommige hadden misschien niet genomen moeten worden. Het is allemaal onderdeel van de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt. Echter lijkt het er soms op dat beslissingen gemaakt worden om er maar van af te zijn. Zoals dat de VVD en CDA “om zijn” in het debat om knalvuurwerk en vuurpijlen. Zij zeggen dat ze dit verbod steunen, om een algeheel verbod af te wenden. Maar het is op geen enkele wijze onderbouwd en aantoonbaar dat zowel een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, als een algeheel verbod, een positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling.
Waar ik ook bang voor ben is het volgende: stel er wordt een verbod ingevoerd op knalvuurwerk en vuurpijlen, de handhaving wordt misschien iets beter, maar de jaarwisseling daarop zal geen aanzienlijke verbetering brengen. Dan wordt er mogelijk nog meer verboden, terwijl aantoonbaar is geworden dat het probleem niet opgelost kan worden met een verbod. Het verbod op knalvuurwerk en pijlen zal niet worden teruggedraaid, dat kennen we in Nederland niet, wat ik overigens doodzonde vind.
Daar zit ook gelijk het probleem van deze beleidsvoering, de “brave burger” verliest meer en meer, de criminaliteit neemt er niet door af, mogelijk doordat het verbod niet de oplossing is voor de problemen, maar de overheid geeft het niet aan de burger terug als blijkt dat alleen zij er de dupe van zijn geworden.

Als we de problematiek en cijfers op een rijtje gaan zetten, kunnen we de volgende conclusies trekken:
  • Sinds de jaarwisseling van 13/14 loopt het aantal incidenten met 30% terug, terwijl het aantal aanhoudingen met ruim 54% terug liep. Waarom wordt niet onderzocht en openbaar gemaakt wat daar de oorzaak van is en is het dan niet veel verstandiger om eerst daar eens een oplossing voor te zoeken, alvorens ook maar over het (deels) verbieden van relatief onschuldig consumentenvuurwerk te beginnen? Er is in die jaren niet veel veranderd omtrent het aanbod van het legale consumentenvuurwerk, sterker nog, er is sinds die periode al het een en ander verboden, het aantal incidenten loopt al terug, maar de handhaving is alleen maar slechter geworden. Dat heeft overduidelijk een andere oorzaak dan het beschikbare consumentenvuurwerk.

  • Alle cijfers waar we tot nu toe over beschikken wijzen niét op een zodanig structurele en substantiële verergering van de jaarwisselingsproblematiek dat dié de toon en richting van het huidige debat kunnen verklaren. Integendeel, door de jaren heen wijzen de meeste indicatoren juist grosso modo op een vermindering van de problematiek. Zou het daarom kunnen zijn dat het vooral onze ‘meetlat’ is die is veranderd?. Dat er niet zozeer sprake is van een verandering in crime, maar vooral in de perceived seriousness of crime, zoals dat in de criminologie wel wordt genoemd?

  • Ook het beeld van vuurwerkslachtoffers is vaag. Kleine, relatief onschuldige brandwonden worden al meegeteld bij de vuurwerkslachtoffers, terwijl dit zelfs met het meest veilig geachte vuurwerk uit de F1 categorie al mogelijk is. 31% ofwel 403 van de 1300 slachtoffers heeft een brandwond opgelopen en de ernst (1e, 2e, of 3e graads) is onbekend.

  • 19% ofwel 247 van de 1300 slachtoffers is veroorzaakt door gebruik van illegaal vuurwerk.

  • 30% ofwel 390 van de 1300 slachtoffers heeft oogletsel opgelopen. Geen van alle slachtoffers droeg hierbij een vuurwerkbril. Zij hebben, net als met autorijden, risicovolle sporten en werkzaamheden, zelf gekozen voor het wel of niet veilig gedragen rondom risicovolle bezigheden. Met andere woorden, hadden zij er voor gekozen om wel een vuurwerkbril te dragen, had dit letsel hoogstwaarschijnlijk bespaard of geminimaliseerd kunnen blijven.

  • Van 29% ofwel 377 van de 1300 slachtoffers is het letsel niet eens bekend. Meestal duid dit op letsel van de lichte categorie, anders was deze wel ingedeeld.

  • Tevens zijn de cijfers in het rapport van VeiligheidNL niet voor 100% waar aan te nemen, zoals de onderzoeker zelf ook al stelt, het rapport is afhankelijk van de eerlijkheid van de slachtoffers en de behandelend arts. Er wordt verwacht dat in het geval van gebruik van illegaal vuurwerk, het slachtoffer sneller geneigd is om te vermelden dat het om legaal vuurwerk ging. Hier echter is geen bewijs voor te vinden, evenmin er bewijs te vinden is dat dit niet gebeurt, dus de werkelijkheid zullen we nooit weten. De vraag die ook gesteld zou moeten worden, welk aandeel heeft het slachtoffers zelf gehad in de verwondingen, ook al is het een omstander? Van alle oogslachtoffers weten we dat de verwondingen waarschijnlijk te voorkomen waren geweest, als de slachtoffers een vuurwerkbril hadden gedragen. De verantwoordelijkheid ligt hier dan ook bij de burger, niet het vuurwerk.
  • De schade die is ontstaan rondom de jaarwisseling heeft een groot aantal mogelijke oorzaken. Hierin is brandschade meegenomen, maar ook vernielingen. Vernielingen zijn op vele manieren gepleegd, door vuurwerk, stenen, andere zware objecten en glaswerk. Volgens interne informatie van enkele verzekeraars, is vuurwerk en met name legaal vuurwerk voor maar een zeer klein deel gebruikt bij de vernielingen. Meestal worden er stenen, andere zware objecten of zwaar, illegaal vuurwerk voor gebruikt.


Als we naar bovenstaande cijfers en conclusies kijken, is de oorzaak van de problematiek natuurlijk duidelijk: het gedrag van een zeer klein deel van de maatschappij. Het zijn mensen die hun eigen veiligheid en die van een ander niet in acht nemen en mensen die het nodig vinden om crimineel gedrag te vertonen, doormiddel van vernielingen en/of geweld tegen politie en hulpverleners. In het geval van de tweede groep wordt met enige regelmaat vuurwerk gebruikt en misbruikt.
Over het algemeen gebruikt men daar zwaar, illegaal knalvuurwerk voor. Tevens worden er ook wel eens F2 knal single shots voor gebruikt. Er zijn dus schijnbaar mensen die het nodig vinden om, vooral tijdens de jaarwisseling, helemaal los te gaan en zijn/haar grenzen ver te overschrijden.
Hier heeft opvoeding een grote rol in. Zowel van de ouders, gemeenschap, als overheid. Het tuig wordt niet tot amper gecorrigeerd. Zo krijgt het automatisch het idee dat het gedrag wordt gedoogd. Dit is puur psychisch en heeft (nog) niks te maken met de middelen die ze voorhanden hebben. Daar komt bij dat het handhavingsapparaat in ons land steeds minder lijkt te doen, de politie zelf zegt niks te mogen doen vanwege de wetgeving of niks te kunnen doen vanwege het tekort in mankracht.
CDA lid dhr. van Dam gaf aan dat zijn partij enkel vóór een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen zal stemmen, als bij hetzelfde voorstel aan kan worden getoond dat het handhaafbaar is en de handhaving en opsporing van illegaal vuurwerk aanzienlijk verbeterd moet worden. Natuurlijk kunnen de indieners van dit voorstel dat heel mooi recht praten, maar het huidige beleid is al niet handhaafbaar, dus we moeten ons afvragen waarom men een verbod, wat 364 dagen per jaar geldt, van het een op het andere moment die ene dag wel zou kunnen handhaven?
Dit zijn vragen die burgers beginnen te stellen, burgers die in gaan zien dat het geroep van de politiek loos lijkt te zijn en enkel de vrijheid van de goedwillende burger steeds verder in perkt, maar zelf weg kan blijven lopen van de werkelijke problematiek, namelijk het handhaven van de al bestaande wetgeving, welke meer dan voldoende had moeten zijn en niet verder ingeperkt hoeft te worden, als het juiste probleem maar wordt aangepakt.

Op dit moment wil de branche de politiek tegemoet komen door zelf het knalvuurwerk en de vuurpijlen al van de markt te halen, ondanks dat zij zelf weten dat het geen enkele positieve bijdrage zal gaan leveren aan de algehele veiligheid, gezien het legale consumentenvuurwerk geen bron van het probleem is, maar ze doen het enkel omdat ze bang zijn voor een totaalverbod en het kapot maken van hun handel, hobby en liefhebberij voor consumentenvuurwerk.


Samenvattend kunnen we eigenlijk best goed concluderen dat een verbod op F3 single shots geen positieve bijdrage zal leveren aan een veiligere jaarwisseling. Dit is en kan niet worden onderbouwd, helemaal niet omdat het voorop loopt in de strijd tegen de illegale shells en een verbod zal dan ook averechts werken, gezien de illegale markt weer in de hand wordt gewerkt. Dit is zoals eerder aangegeven al bewezen toen de handel in illegale shells inzakte met de komst van het legale en uitgebreide F3 single shot assortiment. Mocht u toch F3 single shots willen verbieden, maak het dan voor liefhebbers mogelijk om via een soort vergunning systeem dit wel aan te kunnen schaffen. Tevens is dit product al 18+ en dat is niet de groep die veel aandeel heeft in de problematiek van de jaarwisseling.

Het verbieden van F2 single shots, met als hoofeffect een knal, welke vaak zeer goedkoop in bulkverpakking wordt aan geboden, zal wél aantoonbaar en onderbouwd een positief effect hebben op vooral de veiligheid van hulpverleners, maar ook op die van afstekers en omstanders. Laat hierbij de F2 sier singel shots ongemoeid om het waterbedeffect te beperken. Het waterbedeffect kan namelijk zijn dat men overgaat op de aanschaf van de illegale nitraten, welke gevaarlijker zijn, meer kracht hebben en ook nog eens onvoorspelbaar kunnen zijn.

Laat legaal knalvuurwerk voor wat het is en laat de importeurs en verkopers zelf bepalen of ze dit product willen behouden of niet of dit door de branche zelf regelen. Het legale knalvuurwerk heeft zeer weinig kracht, knalt bij lange na niet zo hard als illegale knallers en is een mooi en legaal alternatief voor jeugdigen, maar ook volwassenen, die op een normale en veilige manier willen knallen. Het waterbedeffect zal vooral op dit product van toepassing zijn, er zal sneller naar illegale varianten worden gegrepen, met alle risico’s van dien.

Wat eigenlijk veel te weinig tot niet besproken lijkt te worden, is de invloed van de Europese regelgeving. Volgens de EU regelgeving is een nitraat en vlinder(bom) bijvoorbeeld, gewoon legaal. Het voldoet volgens de EU aan de regels voor consumentenvuurwerk. Geen wonder dat we ze ook niet kunnen weren uit ons land, ze zijn bij onze zuiderburen bijvoorbeeld, het gehele jaar door te verkrijgen. Echter is het de Cobra die voor de meeste problematiek met illegaal vuurwerk zorgt. Dat is enorm zwaar knalvuurwerk en enkel voor de professionele markt bedoelt, ondanks dat er vanwege andere regelgeving, geen enkele professional is die dit product gebruikt. Het wordt dus door Italië en de EU willens en wetens toegestaan het te blijven produceren, ondanks de wetenschap dat het product enkel op de illegale markt beland en in handen komt van jonge kinderen en criminelen.
Om de problematiek omtrent illegaal vuurwerk aan te pakken, zal dus de hulp van de EU ingeroepen moeten worden, dat gaat ons kleine landje niet in haar eentje winnen, vooral niet door het legale alternatief te verbieden.

De politiek zal pas echt daadkracht tonen als ze de bron van de problematiek eens aan durven pakken. Dat kleine groepje, wat voor zoveel mensen een doorn in het oog is, ook in de ogen van de liefhebbers/voorstanders van vuurwerk en laat de goedwillende burger er gewoon een leuk feestje van blijven maken. Bezint eer gij begint. Een verbod wordt mogelijk nooit terug gedraaid, dus pas op met wat jullie verbieden, grote kans dat het een nutteloos verbod is en enkel de goeden en niet de kwaden treft.Afkondiging en einde brief.

Mocht iemand de brief hebben nagekeken en eventueel hebben aangepast naar zinsopbouw en politieke correctheid, mag deze mij in een PM vragen om email adres en zou ik graag de aangepaste tekst ontvangen. Of diegene moet hem zelf graag willen sturen aan Grapperhaus en/of de tweedekamer, dat mag ook.:cool:
 
Laatst bewerkt:

htevents

Registered User
Maakt een diepe buiging voor HTEvents, voor de flinke inzet van de laatste tijd.

Tsja, ik vind dat ik niet niks kan doen en ik wil heel graag allerlei ideeen aanhalen, brieven schrijven, enzovoorts, maar ik wou dat ook wij als liefhebbers en "experts" van vuurwerk, met de poltiek om tafel konden. Ondanks het geschreeuw, van vooral de linkse kliek, zie ik nog steeds mogelijkheden om het probleem echt aan te pakken, zonder dat wij daar voor moeten inleveren. Het is echter belangrijk dat de politiek door gaat krijgen dat de burger in begint te zien dat het zijn eigen vrijheid steeds meer in moet leveren, gebukt onder het gedrag van de criminelen en het tuig. Dat de politiek dan ook gedwongen gaat worden om de echte problemen aan te gaan pakken en niet het verbieden van dingen en daarna de handen in onschuld wassen als het niet geholpen heeft.
 

GMP82

Zilveren Member
Ik ga dit morgen ff lezen.

Sowieso in de aanhef gewoon;
"Geachte heer Grapperhaus" (geen afkorting)
 

htevents

Registered User
Bij onze buren heb ik ook al wat tips gekregen. De brief wordt een enorm stuk ingekort en er komen wat bijlagen bij, om bepaalde cijfers uit te lichten, zoals slachtoffers, geweld en natuurlijk proberen om het F3 verbod tegen te houden met verdomd goede argumenten. Die tip en hulp kreeg ik notabene van Marchel van Evolution. De brief gaat dan ook niet meer alleen naar Grapperhaus, maar ook naar alle kamerleden. Er zullen er vast wel een paar bij zijn die deze brief erg bruikbaar gaan vinden.
 

AWG

Registered User
Bij onze buren heb ik ook al wat tips gekregen. De brief wordt een enorm stuk ingekort en er komen wat bijlagen bij, om bepaalde cijfers uit te lichten, zoals slachtoffers, geweld en natuurlijk proberen om het F3 verbod tegen te houden met verdomd goede argumenten. Die tip en hulp kreeg ik notabene van Marchel van Evolution. De brief gaat dan ook niet meer alleen naar Grapperhaus, maar ook naar alle kamerleden. Er zullen er vast wel een paar bij zijn die deze brief erg bruikbaar gaan vinden.

begrijp me goed.. ik waardeer je strijdlust en optimisme (y):)
hij is alleen veel te lang zoals ie er staat hier.. iets waar ik 10 minuten over doe is zelf voor een snellezer als ik al snel een ''artikel''
iemand die hogerop zit gaat het zowiezo al niet zelf lezen, en de gemiddelde ambtenaar die het onder ogen krijgt zegt: ''oh daar heb je er weer 1''
en die gooit hoppatjoppa zo de vuilnisbak/shredder in.. daar worden ze ook voor aangenomen..
dat je ze naar meer mensen gaat sturen kan dan wel helpen..
want dan krijg je soort pressure van: oh iedereen heeft hem gehad maar u bent niet op de hoogte? wat heeft u er mee gedaan dan??:unsure:
 

htevents

Registered User
begrijp me goed.. ik waardeer je strijdlust en optimisme (y):)
hij is alleen veel te lang zoals ie er staat hier.. iets waar ik 10 minuten over doe is zelf voor een snellezer als ik al snel een ''artikel''
iemand die hogerop zit gaat het zowiezo al niet zelf lezen, en de gemiddelde ambtenaar die het onder ogen krijgt zegt: ''oh daar heb je er weer 1''
en die gooit hoppatjoppa zo de vuilnisbak/shredder in.. daar worden ze ook voor aangenomen..
dat je ze naar meer mensen gaat sturen kan dan wel helpen..
want dan krijg je soort pressure van: oh iedereen heeft hem gehad maar u bent niet op de hoogte? wat heeft u er mee gedaan dan??:unsure:

Vandaar dat de brief zelf al enorm is ingekort, nog maar 2 pagina's, welke krachtige, enigszins politiek correcte woorden bevat en er zijn bijlagen en bronnen toegevoegd om de woorden te onderbouwen, iets waar menig politici nog wat van kan leren...
Ik neem jouw advies daarin mee.
 

htevents

Registered User
Hieronder een ingekorte versie (1.5 pagina's in plaats van 4 a 5):


Geacht Kamerlid,
Op 14-01-2020 heeft de heer Grapperhaus Kamerstuk 28684 nr. 592 gepubliceerd. Hij gaat daarbij in op de mogelijkheden om de jaarwisseling in de toekomst veiliger te laten verlopen. Daarbij behandeld hij enkele aangenomen moties en voorstellen die pas geleden op tafel zijn gekomen.

Tussen het opstellen van de brief en het heden, heeft de jaarwisseling van 2019-2020 plaats gevonden. Door de incidenten tijdens de jaarwisseling zijn sommige voorstellen in een stroomversnelling geraakt.
In deze brief schrijft de heer Grapperhaus het volgende: “Bij een eventuele verdergaande beperking van het consumentenvuurwerk vind ik het belangrijk dat het nieuwe onderscheid aantoonbaar en onderbouwd is en daarmee een positief verschil maakt voor de veiligheid van afstekers, omstanders, politie en hulpverleners. Een eventueel verdere inperking dient ook handhaafbaar te zijn.
Naast veiligheid en handhaafbaarheid, kunnen ook praktische overwegingen een rol spelen bij de effectiviteit. Zo kan het verbieden van het ene product juist leiden tot een toename in een ander, vergelijkbaar product met vergelijkbare onwenselijke gevolgen, ook wel waterbedeffect genoemd.”

In deze brief wil ik onder andere ingaan op bovenstaande uitspraken en u voorstellen om hierover in gesprek te gaan.

Daarbij zullen er in deze brief enkele cijfers, ervaringen uit de praktijk en feiten aan bod komen die aantonen dat de koers waarop het huidige debat omtrent consumentenvuurwerk gevoerd wordt, niet wordt gerechtvaardigd. Vooral als we kijken naar de politiecijfers, letselcijfers en de psychologie van de personen die zich tijdens de jaarwisseling misdragen.

Er liggen op dit moment enkele voorstellen op tafel waarvan wij ons op dit moment niet kunnen voorstellen, dat betreffende voorstellen getoetst zijn op de aantoonbaarheid en onderbouwing van een positief effect op de veiligheid tijdens de jaarwisseling.

Net zo goed als wij weet u of zou u moeten weten, dat het (deels) verbieden van het huidige aanbod consumentenvuurwerk, geen oplossing zal bieden aan de problematiek rondom de jaarwisseling. Vooral niet zolang de politiek maar blijft bezuinigen op de politiemacht.

De politie moet de komende jaren 145 miljoen Euro inleveren, geeft nu al geruime tijd aan overvraagt te zijn, personeel tekorten te hebben en niet hard genoeg op te mogen treden, om hun eigen veiligheid en die van de burger te beschermen. Op dit moment hebben we 365 dagen minus 8 uur een verbod op al het vuurwerk, met uitzondering van vuurwerk uit de categorie F1. De politie kan dit nu al niet aan, hoe verwacht men dan dat ze dat in die 8 uur wel aankan?
Het is dan ook niet te rechtvaardigen dat er nog steeds naar oplossingen wordt gezocht doormiddel van een (deel)verbod op consumentenvuurwerk.

Een verbod op F3 single shots gaat het verschil niet maken, net zo min als een verbod op knalvuurwerk. Een verbod op kleine single shots uit de categorie F2 misschien wat meer, maar daarmee is nog steeds het probleem niet aangepakt, namelijk het gedrag van enkele individuen, die het nodig vinden helemaal van God los te gaan tijdens de jaarwisseling en dat dit gedrag niet in te perken valt als de handhaving het niet aan kan.

Tevens is vooral het verbod op F3 single shots een schoolvoorbeeld van “de goeden moeten lijden onder de kwaden”.
Zoals door de politiek zelf aangegeven maakt vuurwerk in de categorie F3 maar een zeer klein deel uit van het totale aanbod. Het is een relatief prijzig artikel en wordt veelal alleen door liefhebbers gekocht, de goeden. Het product heeft, voor zover bekend, geen aandeel in de gevallen slachtoffers en wordt niet gebruikt bij geweld tegen politie en hulpverleners.
De enige onderbouwing die de indieners hebben gegeven was dat het de zwaarste categorie betreft en daarom voor zwaardere verwondingen zou kunnen zorgen wanneer het mis gaat. Maar dit is eigenlijk onjuist, want F2 vuurpijlen mogen ook tot 40 gram PTS bevatten, volgens de EU regels zelfs 80 gram PTS, vallen onder een lichtere categorie, maar zijn wél onveiliger.

F3 single shots kunnen een eventueel verbod op vuurpijlen juist op een mooie en veilige(re) manier opvangen.
Dit voorkomt tevens dat men toch naar de illegale markt wordt getrokken vanwege het waterbedeffect. Bij ook een verbod op F3 single shots zal men het gemis vaak toch willen opvangen en zullen dit dan enkel nog op een illegale manier kunnen doen, iets wat je juist met een tekortkomende handhaving, absoluut moet willen voorkomen. Het lijkt dan ook op dat het voorstel om vuurpijlen te verbieden daadwerkelijk een goede zet is, in ieder geval beter dan een verbod op F3 single shots.

We horen op dit moment ook geluiden van partijen die het over vuurwerkclubs hebben. De buurt, familie of vriendengroep kan een clubje oprichten en alsnog vuurwerk kopen om het gezamenlijk af te steken. Dit is op papier interessant, maar brengt wel uitdagingen met zich mee. Als schrijver van deze brief wil ik u graag voorstellen om in gesprek te gaan, samen met een aantal liefhebbers, om dit eventueel vorm te geven, mocht dit een serieuze overweging zijn.


Als liefhebbers keuren wij het hufter gedrag jegens politie en hulpverleners keihard af. Ook het gevaarlijk bezigen met vuurwerk, zoals stunten, de gebruiksaanwijzing niet volgen en het opzettelijk in gevaar brengen van andere, keuren wij alles behalve goed. Wij willen dan ook niets liever dat dit gedrag stopt en iedereen een leuk feestje kan vieren.

Echter zijn wij van mening dat de koers van het huidige debat onterecht is en we de oplossing ergens anders moeten zoeken. Juist omdat wij dicht bij het vuurwerk staan, zal u er goed aan doen met ons in gesprek te gaan. Wij willen hetzelfde als iedereen, een gezellige en veilige jaarwisseling.

Er liggen nu voorstellen op tafel die mogelijk dit jaar nog doorgevoerd gaan worden, onder andere het F3 verbod, het verbod op alle Single Shots en een (deel)verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. Wij stellen voor om vóór die tijd nog met ons in gesprek te gaan, om overhaast beleid te voorkomen, want doorvoeren is makkelijk, terugdraaien alles behalve.

Ik hoop van harte dat u dit meeneemt in uw agenda en dat we nog rechtsomkeert kunnen maken, om met ons allen tot een oplossing te komen voor een gezelligere en veiligere jaarwisseling.
 
Laatst bewerkt:

htevents

Registered User
reacties gekregen? hoe ging het vervolg?

Deze brief is in een iets andere opzet naar enkele kamerpartijen gecommuniceerd, vooral naar partijen welke ook niet (te ver) willen gaan verbieden. Van de VVD kreeg ik een veel te algemeen antwoord, waarin zelfs ALS antwoord werd verwezen naar de uitspraak die Klaas Dijkhof destijds gedaan heeft. FvD nam het natuurlijk wel serieus, zij vonden het behoudt van F3 zelfs een mooie voorwaarde om het verbod op vuurpijlen te compenseren/zelf als veiliger alternatief te vinden, ondanks dat zij ook het verbod op vuurpijlen niet leken te steunen. PVV reageerde niet inhoudelijk, maar wel dat ze het initiatief erg waardeerden en er ook geluid vanuit de burger kwam.
 

Onze Partners

Bovenaan