SHOW Amsterdam 31-12-21/01-01-22

Firewebs

Registered User
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-11195.htmlVuurwerk, Bloemgracht hoek Prinsengracht, Amsterdam
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een ontbrandingstoestemming op grond van het Vuurwerkbesluit heeft verleend.
Het betreft toestemming voor het tot ontbranding brengen van vuurwerk tijdens de viering van Oud en Nieuw. Het vuurwerk zal worden afgestoken op 31 december 2021 / 1 januari 2022 tussen 23.59 uur en 01.00 uur. Datum besluit: 17 november 2021 Zaaknummer: 10660549
Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.
Bezwaar
Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij gedeputeerde staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.
Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.
Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.
Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).
De bekendmaking van het besluit is gelijk aan de genoemde datum van het besluit.
Alle stukken inzien?
Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.
 
Bovenaan